Giấy phép lao động


28/03/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Việt Nam đã trở nên phổ biến một phần nhờ vào tiến triển mối quan hệ […]
24/03/2016
giấy phép lao động cho người Đài Loan

Dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép lao động cho người Đài Loan tại Việt Nam

Xin giấy phép lao động cho người Đài Loan tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác Việt Nam và Đài Loan đang được […]
19/08/2015
Làm giấy phép lao động

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay khá khó khăn, cả về thời gian chờ đợi lẫn các điều […]
12/09/2014
gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam đều có một thời hạn nhất định. Khi kỳ hạn tới gần, hoặc khi giấy […]
10/09/2014
giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam […]
10/09/2014
xin giấy phép lao động

Những trường hợp miễn giấy phép lao động – trường hợp được cấp giấy phép lao động

Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ đối với những người nước ngoài muốn vào Việt Nam lao động. Tương đương với đó, để tạo […]